Voor werkgevers

Voor werkgevers

Coaching ondernemers en leidinggevenden

Meebewegen in een veranderende omgeving vraagt een heleboel van een werkgever en leidinggevenden. En soms is de dagelijkse praktijk zo druk dat er weinig kans is om hierbij stil te staan. Neem de ruimte om in een aantal sessies met een helikopterview in beeld te brengen of de zaken nog gaan zoals u vooraf bedacht had. Deze inzichten bieden kansen om verbeteringen door te voeren bij u zelf en uw omgeving. Training-on-the-job door iemand met een neutrale en onafhankelijke blik kan hier onderdeel van uitmaken.

Functiewaardering

Het volgende kunnen wij voor u verzorgen: het opstellen van functieprofielen, ontwikkelen van een functiegebouw (welke functies willen wij in onze organisatie), de koppeling naar loopbaanpaden, vaststellen van competenties, het waarderen van functies, toetsen van functiemateriaal en het opstellen van procedures voor het onderhoud.

HR- en Arboprocedures

Het ontwikkelen van procedures, koppelen aan CAO en/of onderbrengen in een handboek en informatievoorziening medewerkers.

In-, door- en uitstroom van medewerkers

Dit kan variëren van een adviesgesprek over werving, het ondersteunen bij de wervings- en selectieprocedure, het opstellen van arbeidsovereenkomsten, het opzetten van digitaal personeelsdossiers, functioneren en beoordelen, talenten van medewerkers effectief inzetten, veranderprocessen, inzetten flexkrachten tot een ontslagprocedure.

Interim opdrachten

Heeft u een extra klus, behoefte aan expertise bij een project of tijdelijk vervanging bij ziekte of zwangerschap. Onze adviseurs ondersteunen u graag op uw locatie.

Loopbaancoaching

Werknemers die hun talenten kunnen ontplooien en met plezier hun werk doen, presteren optimaal en zijn zo de belangrijkste pijlers van een organisatie. Loopbaancoaching kan hierbij een belangrijke ondersteuning zijn. Bijvoorbeeld als werknemers het plezier in hun werk verliezen, conflicten hebben met collega’s of leidinggevenden, geen goede balans (meer) hebben tussen werk en privé, hun talenten niet optimaal (kunnen) ontplooien, teveel stress ervaren of nieuwe uitdagingen zoeken. Ook is er in meerdere Cao’s opgenomen dat werknemers een beroep kunnen doen op loopbaancoaching waardoor zij beter kunnen functioneren en duurzaam inzetbaar blijven. Pac-t heeft ervaren loopbaanadviseurs/ coaches die met een gerichte aanpak en/of assessments uw werknemers weer op het goede spoor kunnen zetten.

Mediation

Arbeidsconflict? Langdurig ziekteverzuim in verband met een situatie op het werk? Ontslag- en reorganisatietrajecten? Voorkom imagoschade en bespaar fors op uw kosten : Kies voor Mediation als methode voor conflictoplossing. Onze Pac-t mediators zijn deskundig in conflicthantering, zijn snel inzetbaar, onafhankelijk en integer. De inzet is erop gericht strijdende partijen bij elkaar te brengen, te zorgen dat relevante argumenten ter sprake komen en op basis daarvan het onderhandelingsproces te begeleiden.  Onze mediators zijn neutraal, nemen geen beslissingen en richten zich op het bereiken van een oplossing, die voor iedereen aanvaardbaar is. Doorgaans wordt binnen vier sessies van twee uur een onderhandelingsresultaat bereikt, waarin alle partijen zich kunnen vinden. De tussen partijen gemaakte afspraken worden door de mediator in een rechtsgeldige vaststellingsovereenkomst verankerd. Het uurtarief voor Mediation bedraagt € 145,– exclusief BTW. Doorgaans bedragen de kosten voor een mediationprocedure inclusief overeenkomsten tussen de € 1.500,– en € 2.000,–  exclusief  BTW.

Onderzoeken

De specialisten van Pac-t voeren ze voor u uit:  een medewerkertevredenheidsonderzoek, werklastmeting, cultuurscan of Risico- Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E), werkplekonderzoek, etc..

De Pac-t leden hebben een medewerkersonderzoek, de Pac-t KRACHTpeiling, met stemkastjes ontwikkeld en uitgevoerd dat laagdrempelig is voor medewerkers, een respons van meer dan 95% heeft en veel waardevolle informatie levert voor het management. Hiermee kan de leiding verbeteringen doorvoeren met betrokkenheid van medewerkers! We geven graag een demo om te laten zien hoe het werkt in de praktijk! Voorbeeld inzet stemkastjes Pac-t met quiz element en Voorbeeld inzet stemkastjes Pac-t medewerkerstevredenheidsonderzoek

Pac-t helpt u met het ontwikkelen van onderscheidende en passende procedures voor uw bedrijf met als doel de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te bevorderen.

Outplacement

Het kan om diverse redenen noodzakelijk zijn dat een werknemer overgeplaatst moet worden naar een functie bij een andere werkgever. Als de werkgever dit financiert spreken we over outplacement. Het begeleiden van werknemers naar een functie bij een andere werkgever vereist deskundigheid en onafhankelijkheid. Pac-t heeft hiervoor de juiste adviseurs en loopbaancoaches  in huis. Het outplacementtraject kan worden samengesteld uit meerdere onderdelen, afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever en de achtergrond van de werknemer.

Re-integratie eerste en/of tweede spoor

Elke werkgever kan te maken krijgen met langdurige ziekte van een werknemer. Goede begeleiding tijdens de ziekte is prettig voor de werknemer en belangrijk voor het herstel. Bovendien hebt u als werkgever verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Als blijkt dat de medewerker niet meer volledig zal herstellen, kan er het beste direct actie worden genomen, gericht op re-integratie.

Dit kan op twee manieren:

  • Binnen het bedrijf naar passend werk zoeken (dit wordt re-integratie 1e spoor genoemd).
  • Passend werk zoeken buiten het bedrijf, omdat de werknemer niet kan terugkeren naar de oude functie en er geen passend werk is binnen het bedrijf (dit wordt re-integratie 2e spoor genoemd).
    De Wet Verbetering Poortwachter verplicht zowel de werkgever als de werknemer om al het mogelijke te doen om de werknemer terug te laten keren naar het werk om zodoende te voorkomen dat de werknemer in een uitkeringssituatie geraakt. Pac-t adviseert u over de mogelijkheden naar een goede oplossing en verzorgt de begeleiding van het re-integratietraject. Het traject is altijd op maat gesneden en individueel.

Trainingen en workshops

Over alle onderwerpen kunnen wij trainingen of workshops organiseren. Hierover maken wij graag maatwerkafspraken.